KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (KVKK) POLİTİKASI

Abalıoğlu KVKK Metni ve Gizlilik Politikası

ABALIOĞLU BORU PROFİL VE TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ
GİZLİLİK POLİTİKASI

Web Sitesi Gizlilik Sözleşmesi
Bu web sitesini ziyaret etmeniz ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmanız sırasında, size ve talep ettiğiniz hizmetlere ilişkin olarak elde ettiğimiz bilgilerin ne şekilde kullanılacağı ve korunacağı, işbu "Gizlilik Politikası"nda belirtilen şartlara tabidir. Bu web sitesini ziyaret etmekle ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle işbu "Gizlilik Politikası"nda belirtilen şartları kabul etmektesiniz

I.Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikasının amacı 

Bugüne kadar ‘’ABALIOĞLU BORU PROFİL VE TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.” olarak uğraştığımız işlerin hassasiyeti gereğince müşterilerimizden ya da müşteri adaylarımızdan gelen veriler gizli tutulmuş ve hiçbir zaman üçüncü kişilerle paylaşılmamıştır. Kişisel verilerin korunması, şirketimizin temel politikasıdır. Herhangi bir yasal düzenleme olmadan önce de şirket ve iştiraklerimiz, kişisel verilerin gizliliğine büyük önem vermiş ve bunu bir çalışma ilkesi olarak benimsemiş ve çalışanlarına da bu ilke doğrultusunda çalışma talimatlarını vermiştir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun getirdiği bütün sorumluluklara uymayı da ’’ABALIOĞLU BORU PROFİL VE TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.”  olarak taahhüt etmekteyiz. Şirketlerimizin kişisel verilerin korunmasına ilişkin prensipleri, iştiraklerimizi de kapsamaktadır.

II. Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikasının kapsamı ve değiştirilmesi 

Şirketimiz tarafından hazırlanan bu Politika, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak hazırlanmıştır. Kanun, bugün itibariyle bütün hükümleri ile yürürlüğe girmiştir. Sizlerden rızanızla ya da Kanunda sayılan diğer hukuka uygunluk gereği elde edilmiş veriler, sunmuş olduğumuz hizmetlerin daha kaliteli hale getirilmesi, sizlere sunulan hizmetlerin ve kalite politikamızın iyileştirilmesi amacıyla kullanılacaktır. Yine elimizdeki bazı veriler ise, kişisel olmaktan çıkarılmakta ve anonimleştirilmektedir. Bu veriler, istatistiki amaçlarla kullanılan verilerdir ve Kanun uygulamasına ve Politikamıza tabi değildir. “ABALIOĞLU BORU PROFİL VE TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.” Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası”, müşterilerimizin, müşteri adaylarımızın, çalışanlarımız ile bizimle çözüm ortaklığı içinde çalışan şirketlerin müşterileri ve çalışanlarının ya da diğer kişilerin otomatik olarak veya otomatik olmayan yollarla elde edilen verilerinin korunmasını amaçlar ve bunlara ilişkin düzenlemeleri içerir. Şirketimiz, politikamızı ve Yönetmeliğimizi -Kanuna uygun olmak ve kişisel verilerin daha iyi korunması şartı ile- değiştirme hakkına sahiptir. 

III.Kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili temel kurallar 

a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma: “ABALIOĞLU BORU PROFİL VE TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.”, topladığı ya da kendisine diğer şirketlerden gelen verilerin kaynağını sorgular ve bunların hukuka uygun ve dürüstlük kuralları çerçevesinde elde edilmesine önem verir. Bu çerçevede “ABALIOĞLU BORU PROFİL VE TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.” nin sunduğu hizmetleri satan üçüncü taraflara (acentelerin ve diğer aracı kurumların da) kişisel verilerin korunması amacıyla gerekli uyarı ve bildirimleri yapar. 

b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma: “ABALIOĞLU BORU PROFİL VE TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.”, kurum bünyesinde bulunan bütün verilerin doğru bilgi olmasına, yanlış bilgi içermemesine ve nihayet kişisel verilerde değişiklik olduğu takdirde bunların kendisine iletildiği takdirde güncellenmesine önem verir.

c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme: ‘’ABALIOĞLU BORU PROFİL VE TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.”, ancak sunduğu ve hizmet sırasında kişilerden onayını aldığı amaçlarla sınırlı şekilde verileri işler. İş amacı dışında verileri işlemez, kullanmaz ve kullandırtmaz.

d) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma: “ABALIOĞLU BORU PROFİL VE TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.”, sadece verileri işlendikleri amaçla sınırlı ve hizmetin gerektirdiği ölçüde kullanır.

e) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme: “ABALIOĞLU BORU PROFİL VE TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.”, sözleşmeden kaynaklı verileri Kanunun ihtilaf çıkma süreleri ile ticaret ve vergi hukukunun gereklilikleri kadar bünyesinde muhafaza eder. Buna karşın bu amaçlar ortadan kalktığında veriyi siler ya da anonimleştirir.

Önemle belirtmek gerekir ki, “ABALIOĞLU BORU PROFİL VE TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.”, tarafından veriler ister rıza ile ister kanuna uygun bir şekilde toplanmış ya da işlenmiş olsun yine de yukarıda sıralanan bu ilkeler geçerlidir. 

Kişisel Verileri Koruma Kanunu m.11’e göre aşağıda sayılan haklarınız bulunmaktadır. Bu haklarınızı kolaylaştırmak için sizler için ayrıca bir başvuru formu da “ABALIOĞLU BORU PROFİL VE TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. Tarafından hazırlanmıştır.

Kişisel verileri işlenen kişiler, “ABALIOĞLU BORU PROFİL VE TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.” tarafından web sayfamızda duyurulan ilgilimize başvurarak kendi verisi ile ilgili olarak;

a)Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b)Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c)Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç)Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini İsteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir. “ABALIOĞLU BORU PROFİL VE TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.” olarak bu haklara saygılıyız.


Azami Tasarruf İlkesi/Cimrilik İlkesi
  
Azami tasarruf ilkesi ya da cimrilik ilkesi adı verilen bu ilkemize göre “ ABALIOĞLU BORU PROFİL VE  TEKSTİL  SAN. VE TİC. A.Ş.” ‘ye ulaşan veriler, ancak gerekli olduğu kadar sisteme işlenir. Bu nedenle hangi verileri toplayacağımız amaca göre belirlenir. Gerekli olmayan veriler toplanmaz. Şirketimize intikal eden diğer veriler de aynı şekilde şirket bilişim sistemlerine aktarılır. Fazlalık bilgiler, sisteme kaydedilmez, silinir ya da anonim hale getirilir. Bu veriler, istatistiki amaçlarla kullanılabilir. Özel nitelikli verilerden sağlık verileri sadece müşterilere daha iyi hizmet vermek ve onların sağlığını korumak amacıyla alınır ve sistemde özenle tutulur. 

Kişisel Verilerin Silinmesi 

Kanunen saklanması gereken sürelerin dolması, yargı süreçlerinin tamamlanması ya da diğer gereklilikler ortadan kalktığında şirketimiz tarafından bu veriler kendiliğinden ya da ilgili kişinin talebi üzerine silinir, yok edilir ya da anonim hale getirilir. 

Doğruluk ve Veri Güncelliği 

“ABALIOĞLU BORU PROFİL VE TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.” bünyesinde bulunan veriler, kural olarak ilgili kişilerin beyanı üzerine beyan ettiği şekilde işlenir. “ABALIOĞLU BORU PROFİL VE TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.” müşteriler ya da “ABALIOĞLU BORU PROFİL VE TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.” ile temas kuran kişilerin beyan ettiği verilerin doğruluğunu araştırmak zorunda olmadığı gibi bu hukuken ve çalışma ilkelerimiz nedeniyle de yapılmaz. Beyan edilen veriler, doğru kabul edilir. Kişisel verilerin doğruluğu ve güncelliği ilkesi “ABALIOĞLU BORU PROFİL VE TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.” tarafından da benimsenmiştir. Şirketimizin kendisine ulaşan resmî belgelerden veya ilgilisinin talebi üzerine işlemiş olduğu kişisel verileri günceller. Bunun için gerekli önlemleri alır. 

Gizlilik ve Veri Güvenliği 

Kişisel veriler gizlidir ve “ABALIOĞLU BORU PROFİL VE TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.” de bu gizliliğe riayet etmektedir. Kişisel verilere şirket içinde ancak yetki verilmiş kişiler ulaşabilir. “ABALIOĞLU BORU PROFİL VE TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.” tarafından toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve müşterilerimizin ve müşteri adaylarımızın mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede yazılımların standartlara uygun olması, üçüncü partilerin özenle seçilmesi ve şirket içinde de veri koruma politikasına riayet edilmesi sağlanmaktadır. 

IV.Veri İşleme Amaçları 

“ABALIOĞLU BORU PROFİL VE TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.” in kişisel verileri toplaması ve işlemesi aydınlatma metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda icra edilecektir. Veriler, sözleşmenin kurulması ve müşterilere daha iyi hizmet sağlanması amacıyla toplanmakta ve işlenmektedir. 

V. Müşteri, muhtemel müşteri ve iş ve çözüm ortakları verisi 
Sözleşme ilişkisi için verinin toplanması ve işlenmesi 

Müşterilerimiz ve muhtemel müşterilerimizle bir sözleşme ilişkisi kurulmuş ise, toplanmış olan kişisel veriler, müşterinin onayı alınmaksızın kullanılabilir. Ancak bu kullanım, sözleşme amacı doğrultusunda gerçekleşir. Sözleşmenin daha iyi icrası ve hizmetin gereklilikleri ölçüsünde veriler kullanılır ve gerektiğinde müşterilerle irtibata geçilerek güncellenir. Buna karşın müşteri adaylarımızın (muhtemel müşteri) bize kendileri tarafından bırakmış olduğu veriler, onlara sonrasında daha kolay ve kaliteli hizmet sunmak için işlenir. Bu veriler talepleri halinde bir sözleşme ilişkisine dönüşmemişse silinir. 

İş ve Çözüm Ortakları Verileri 

“ABALIOĞLU BORU PROFİL VE TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.”, gerek iş gerekse çözüm ortakları ile veri paylaşımı yaparken hukuka uygun davranmayı ilke edinir. İş ve çözüm ortakları ile veri gizliliği taahhüdü ile ve ancak hizmetin gerektirdiği kadar veri paylaşılmakta ve bu taraflardan mutlaka veri güvenliğinin alınmasına ilişkin tedbirleri almaya zorlanmaktadır.

Reklam amaçlı veri işleme 

E-Ticaretin Düzenlenmesi Hk. Kanun ile Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hk. Yönetmeliğe uygun olarak ancak önceden onay alınan kişilere reklam amaçlı elektronik ileti gönderilebilir. Reklamın gönderileceği kişinin onayının açık bir şekilde mevcudiyeti şarttır. Yine aynı mevzuat uyarınca belirlenen “onay”ın detaylarına “‘’ABALIOĞLU BORU PROFİL VE TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.” riayet etmektedir. Alınacak onay, şirketinizin mal ve hizmetlerini tanıtmak, pazarlamak, işletmesini tanıtmak ya da kutlama ve temenni gibi içeriklerle tanınırlığını artırmak amacıyla alıcıların elektronik iletişim adreslerine gönderdiği tüm ticari elektronik iletileri kapsamalıdır. Bu onay, yazılı olarak fiziki ortamda veya her türlü elektronik iletişim aracıyla alınabilir. Önemli olan, alıcının ticari elektronik ileti gönderilmesini kabul ettiğine dair olumlu irade beyanı, adı ve soyadı ile elektronik iletişim adresinin bulunmasıdır.
 
Şirketin hukuki yükümlülüğü veya kanunda açıkça öngörülmesi sebebiyle yapılan veri işlemleri 
Kişisel veriler, işlemenin ilgili mevzuatta açıkça belirtilmesi veya mevzuatla belirlenen bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla ayrıca onay alınmadan işlenebilir. Veri işlemlerinin tür ve kapsamı, yasal olarak izin verilen veri işleme faaliyeti için gerekli olmalı ve ilgili yasal hükümlere uygun olmalıdır. 

Şirketin veri işlemesi 

Şirketin sunduğu hizmet ve meşru amaçları doğrultusunda kişisel veriler işlenebilir. Ancak veriler hiçbir şekilde hukuka aykırı hizmetler için kullanılamaz. 

Özel nitelikli verilerin işlenmesi 

Kanun’a göre Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. “ABALIOĞLU BORU PROFİL VE TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.” ayrıca, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemleri alır. 
“ABALIOĞLU BORU PROFİL VE TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.’’, hizmetlerin daha iyi verilebilmesi için kişilerin onayı ile özel nitelikli verileri ancak toplandıkları amaç için işleyebilir.
 
Otomatik sistemlerle işlenen veriler 

Otomatik sistemler aracılığı ile işlenen veriler konusunda “ABALIOĞLU BORU PROFİL VE TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.”, Kanuna uygun davranır. Kişilerin açık rızası olmaksızın bu verilerden elde edilen bilgiler kişi aleyhine kullanılamaz. Ancak “ABALIOĞLU BORU PROFİL VE TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.” kendi sistemindeki verileri kullanarak işlem yapacağı kişilerle ilgili kararlar alabilir.
 
Kullanıcı bilgileri ve internet 

“ABALIOĞLU BORU PROFİL VE TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.” e ait web siteleri ve diğer sistemlerde veya uygulamalarda kişisel verilerin toplanması, işlenmesi ve kullanılması durumunda ilgili kişiler gizlilik bildirimi ile ve gerekirse çerezler hakkında bilgilendirilir. Kişiler, web sayfalarındaki uygulamalarımız konusunda bilgilendirilir. Kişisel veriler, hukuka uygun olarak işlenecektir. Web sayfamızı ziyaret ettiğinizde sayfamızda kullandığımız/kullanacağımız çerezlerle ile ilgili olarak aşağıdaki bilgileri dikkatinize sunmaktayız. 

Otomatik sistemlerle işlenen veriler 

Çalışanlarla ilgili olarak otomatik sistemlerle ilgili olarak işlenen veriler, şirket içi terfilerde ve performans değerlendirmelerinde kullanılabilir. Çalışanlarımız aleyhine çıkan sonuca itiraz etme hakkına sahiptir ve bunu şirket içi prosedürlere uyarak gerçekleştirirler. Çalışanların itirazları da yine şirket içinde değerlendirilir.

İşlevsel ve Analitik
 
Çerezler tercihlerinizi hatırlamak, internet sitesinin etkin şekilde kullanılması, sitenin kullanıcı isteklerine cevap verecek şekilde optimize edilmesi ve ziyaretçilerin siteyi nasıl kullandığı hakkında verileri içerir. Niteliği gereği bu türdeki çerezler kullanıcı adı vb. kişisel bilgilerinizi içerebilir. 

Üçüncü Taraf Çerezler

ABALIOĞLU BORU PROFİL VE TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.” internet siteleri/mobil uygulamaları/mobil internet siteleri üçüncü parti güvenilir, tanınmış reklam sağlayıcılarıyla çalışmaktadır. Üçüncü parti hizmet sağlayıcılar size özel reklamları sunabilmek için kendi çerezlerini yerleştirmektedirler. Üçüncü parti tarafından yerleştirilen çerezler internet sitelerinde ziyaretçilerin gezinme bilgilerini toplar, işler ve nasıl kullandıklarını analiz eder. 

Ticari çerezler
 
İlgi alanlarınız ve seçimleriniz doğrultusunda hedeflediğiniz ürün/içeriğe benzer nitelikli olanların sunulması ve daha gelişmiş, kişiselleştirilmiş bir reklam portföyü sunarak kullanım deneyiminizi artırmaya yarar. Yukarıda ifade edilen oturum, kalıcı, işlevsel ve analitik ve ticari çerezlerin arka planda tutulma süresi yaklaşık 2 (iki) ay olup şahıs internet tarayıcısı ayarlarından bunda gerekli ayarlamaları yapılabilir. İşbu ayarlardan kaldırılma işlemi internet tarayıcısı bazlı değişebilmektedir. Rezervasyon aşamasında iken sistemdeki hatalar ya da kesilmeler nedeniyle işleminiz yarım kalırsa çağrı merkezi temsilcimiz size ulaşacaktır.

Çerezleri nasıl silebilirim? 

Pek çok internet tarayıcısı, bilgisayarınıza ilk kurulumundan itibaren çerezleri otomatik olarak kabul etmeye ve kullanmaya ayarlıdır. İnternet tarayıcınızın yardım ya da ayarlar menülerini kullanarak, çerezlerin engellenmesini veya cihazınıza çerez gönderildiğinde uyarı verilmesini sağlayabilirsiniz. Çerezleri yönetmenin farklı yollarını öğrenmek ve kullandığınız tarayıcının ayarlarını nasıl düzenleyeceğiniz hakkında ayrıntılı bilgi almak için tarayıcınızın talimat veya yardım seçenekleri ekranından yararlanabilirsiniz. 

Tesislerdeki Güvenlik Verilerinin Toplanma ve İşlenme Amaçları

6698 sayılı kanun kapsamında veri sorumlusu sıfatını ABALIOĞLU BORU PROFİL VE TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.” ziyaretiniz sebebiyle elde edilen güvenlik kamerası görüntüleriniz hem şirketimizin hem de sizlerin güvenliğinin sağlanması, şirketimizin sizlere güvenle hizmet temin edebilmesi için toplanmaktadır.
 
Kişisel verileriniz sayılan amaçların dışında kullanılmamakta; KVKK’nın m.5/2 (f) hükmünde düzenlenen veri sorumlusunun meşru menfaati hukuki sebebine dayalı olarak işlenmektedir. 
Toplanan kişisel verileriniz kural olarak herhangi bir üçüncü kişi ya da kurum ile paylaşılmaz. Ancak kanunun m.5/2(ç) hükmünde düzenlenen hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarından gelen talepleri karşılamak üzere paylaşılabilir. Toplanma amacı sona erdikten sonra ise verileriniz imha edilmektedir.


VI.Çalışanlarımıza Ait Veriler

İş ilişkisi için verilerin işlenmesi 

Çalışanlarımızın kişisel verileri, iş ilişkileri ve sağlık sigortası bakımından gerekli olduğu kadarıyla onay alınmaksızın işlenebilir. Ancak “ABALIOĞLU BORU PROFİL VE TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.”, çalışanlarına ait verilerin gizliliği ve korunmasını temin eder. 

Hukuki Yükümlülükler Gereği İşleme 

“ABALIOĞLU BORU PROFİL VE TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.”, çalışanlarına ait kişisel verileri, işlemenin ilgili mevzuatta açıkça belirtilmesi veya mevzuatla belirlenen bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla ayrıca onay alınmadan verileri işleyebilir. Bu husus, kanundan kaynaklanan yükümlülüklerle sınırlıdır. 

Çalışanların Yararına İşlemeler 

“ABALIOĞLU BORU PROFİL VE TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.” özel sağlık sigortaları gibi şirket çalışanlarının menfaatine olan işlemler için onay almaksızın kişisel verileri işleyebilir. İş ilişkilerinden kaynaklanan ihtilaflar için de “ABALIOĞLU BORU PROFİL VE TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.”, çalışanlara ait verileri işleyebilir. 

Özel nitelikli verilerin işlenmesi 

Kanun’a göre Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. “ABALIOĞLU BORU PROFİL VE  TEKSTİL  SAN. VE TİC. A.Ş.” ayrıca, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ilgili kişinin onayı yanında ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemleri alır. Özel nitelikli kişisel veriler kişinin onayı olmaksızın ancak Kanunda izin verilen hallerle ilgili ve sınırlı olarak işlenebilir. Çalışanlarımızın sigorta ve sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi için kendilerinden alınmış olan nitelikli veriler sadece amaca özgülenerek kullanılır. 

Telekomünikasyon ve internet 

Şirket içinde çalışanlara tahsis edilen bilgisayar, telefon, e-posta ve diğer uygulamalar çalışana sadece iş amacı ile tahsis edilmiştir. Çalışan şirketin kendisine tahsis ettiği bu vasıtaların hiçbirini özel amaçları ve iletişimi için kullanamaz. Şirket bu araçlar üzerindeki bütün verileri kontrol edebilir ve denetleyebilir. Çalışan, işe başladığı andan itibaren kendisine tahsis edilen bilgisayarda, telefonlarda ya da diğer araçlarda iş dışında başka bir veri ya da bilgi bulundurmayacağını taahhüt etmektedir. 

VII. Kişisel verilerin yurt içi ve dışına aktarılması 

Kişisel veriler, “ABALIOĞLU BORU PROFİL VE  TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.” tarafından hizmetin görülebilmesi amacıyla iş ve çözüm ortakları ile paylaşılabilir. 

“ABALIOĞLU BORU PROFİL VE TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.”, kişisel verileri aşağıda belirtilen kişi ve kurumlara belirli amaçlarla aktarabilecektir; 

» İş ortaklığının kurulma amaçlarının yerine getirilmesini temin etmek amacıyla sınırlı olarak “ABALIOĞLU BORU PROFİL VE TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.” in iş ortaklarına, 

» Şirketimizin tedarikçiden dış kaynaklı olarak temin ettiği ve Şirketimizin ticari faaliyetlerini yerine getirmek için gerekli hizmetlerin Şirketimize sunulmasını sağlamak amacıyla sınırlı olarak “ABALIOĞLU BORU PROFİL VE TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.” in tedarikçilerine, 

» Şirketimizin iştiraklerin de katılımını gerektiren ticari faaliyetlerinin yürütülmesini temin etmekle sınırlı olarak “ABALIOĞLU BORU PROFİL VE TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.” in çözüm ortaklarına, 

“ABALIOĞLU BORU PROFİL VE TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.”, kanunda Kurul tarafından belirlenen şartlar dahilinde kişisel verileri Kanundaki diğer şartlara uygun olarak ve kişinin onayına bağlı olarak yurt içi ve yurt dışına aktarma yetkisine sahiptir. 

VIII. İlgili kişinin hakları 

“ABALIOĞLU BORU PROFİL VE TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.”, Kanun kapsamında ilgili kişinin veri işlenmeden önce onayını alma hakkının olduğunu, verinin işlenmesinden sonra ise verisinin kaderini tayin etme hakkına sahip olduğunu kabul etmektedir.
 
“ABALIOĞLU BORU PROFİL VE TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.” tarafından web sayfamızda duyurulan ilgilimize başvurarak kişisel verilerle ilgili olarak; 

a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, 

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 

e) 7’nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, hakkına sahiptir. 

Buna karşın, Şirket içinde anonimleştirilmiş verilerle ilgili olarak kişilerin bir hakkı bulunmamaktadır. “ABALIOĞLU BORU PROFİL VE TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.” kişisel verileri, iş ve sözleşme ilişkisi gereğince, bir yargısal görevin ya da devlet otoritesinin Kanuni yetkilerini kullanması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarca paylaşabilir. 

Kişisel veri sahipleri yukarıda belirtilen haklarına ilişkin taleplerini Şirket resmi internet adresi www.abaliogluboru.com adresinde bulunan başvuru formunu eksiksiz doldurarak Kanunun 13üncü maddesinin 1inci fıkrası uyarınca yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle iletilebileceklerdir. Başvurularınız başvurunuzun içeriğine  göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde cevaplanacaktır. Başvurularınızın sadece sizlerle ilgili kısmı cevaplanacak olup, eşiniz, yakınınız ya da arkadaşınız hakkında yapılan bir başvuru kabul edilmeyecektir. “ABALIOĞLU BORU PROFİL VE TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.” başvuru sahiplerinden başkaca ilgili bilgi ve belge talep edebilir.

IX. Gizlilik İlkesi 

İster çalışanlar isterse diğer kişilerin “ABALIOĞLU BORU PROFİL VE TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.” deki verileri gizlidir. Hiç kimse sözleşme ya da kanuna uygunluk olmaksızın başkaca hiçbir amaç için bu verileri kullanamaz, kopyalayamaz, çoğaltamaz, başkalarına aktaramaz, iş amaçları dışında kullanamaz. 

X. İşlem güvenliği 

“ABALIOĞLU BORU PROFİL VE TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.” tarafından toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve müşterilerimizin ve müşteri adaylarımızın mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede yazılımların standartlara uygun olması, üçüncü partilerin özenle seçilmesi ve şirket içinde de veri koruma politikasına riayet edilmesi sağlanmaktadır. Güvenliğe ilişkin önlemler, sürekli olarak yenilenmekte ve geliştirilmektedir. 

XI. Denetim 

“ABALIOĞLU BORU PROFİL VE TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.” kişisel verilerin korunması konusunda gerekli iç ve dış denetimleri yaptırır.


XII. İhlallerin Bildirimi 

“ABALIOĞLU BORU PROFİL VE TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.”, kişisel verilerle ilgili herhangi bir ihlal olduğu kendisine bildirildiğinde söz konusu ihlali gidermek için derhal harekete geçer. İlgilinin zararını en aza indirir ve zararı telafi eder. Kişisel verilerin dışarıdan yetkisiz kimselerce ele geçirildiğinde durumu derhal Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir. 
İhlallerin bildirimi ile ilgili www.abaliogluboru.com adresinde belirtilen usullere göre de başvurular yapılabilir. 

İletişim
Gizlilik sözleşmesiyle ilgili sorularınız için aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak bize ulaşabilirsiniz.

Adres          :Pınarkent Mah. Cafer Sadık Abalıoğlu Bulvarı No:2/ Pamukkale,Denizli /Türkiye
Telefon No  : +90 258 286 51 31
Faks No      : +90 258 286 51 62
E-posta       : abalioglu@abaliogluboru.com